BOOKS IN SWEDISH                                                                               Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell samhällsteori och arkeologi. Introduktion till processuellt och postprocessuellt tänkande

Av Ola W. Jensen och Håkan Karlsson

 

Det är ingen överdrift att påstå att den teoretiska medvetenheten inom arkeologin idag är på frammarsch. Frågor kring kunskapens grunder, förståelsen av det förflutna, arkeologins roll i samhället och samhällets behov av arkeologin, är några spörsmål som allt oftare ventileras. Ambitionen med denna bok är att den på ett enkelt och förhoppningsvis pedagogiskt vis skall kunna fungera som en introduktion och vägledning till vidare studier av de (processuella och postprocessuella) arkeologiska teorierna, deras influenskällor, och deras respektive genomslag inom den svenska arkeologin. Boken används för närvarande som kurslitteratur vid ett antal arkeologiska institutioner i Norden.

 

Januari 2001: 134 sid: illustrationer. ISBN 91-973713-2-7, Mjukpärm:

Price   Order forms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologins publika relation. En kritisk rannsakning

Av Håkan Karlsson och Björn Nilsson

 

I denna bok diskuteras det förhållande att för närvarande är det publika intresset för den arkeologiska disciplinen, dess verksamheter och för förhistorien mycket omfattande i Sverige. Detta samtidigt som den svenska arkeologin såsom denna bedrivs på universitet, museer och inom kulturmiljövården på ett generellt plan hittills haft svårt att hantera, kanalisera och prioritera det publika intresset. Bokens författare menar att detta är en allvarlig situation som tangerar frågor av allmänmänsklig, politisk, etisk och demokratisk natur.

 

Maj 2001: 80 sid: illustrationer. ISBN 91-973713-3-5, Mjukpärm:

Price  Order forms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med kollektivtrafiken till förhistorien. En vägvisare till 17 fornlämningsmiljöer i Göteborgsområdet

Av Anders Gustafsson och Håkan Karlsson

 

Denna vägvisare - som med kollektivtrafikens hjälp tar med läsaren till 17 fornlämningsmiljöer i Göteborgsområdet - presenterar ett antal fornlämningsmiljöer och den arkeologiska tolkningen av dessa. Läsaren inbjuds till egna reflektioner och tankar runt det förflutna och vårt förhållningssätt till förhistorien i samtiden. Boken, som är mycket rikt illustrerad med foton, teckningar kartor etc. är således en ny typ av guidebok som bygger på de senaste teoretiska resonemangen inom arkeologin.

 

September 2001: 120 sid: illustrationer, teckningar, kartor. ISBN 91-973713-4-3, Mjukpärm:

Price   Order forms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder av betydelse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland

Av Katherine Hauptman Wahlgren

 

I avhandlingen Bilder av betydelse diskuteras genom olika perspektiv hällristningarnas betydelse för de människor som brukade dem under bronsålder i norrköpingsområdet och hur hällristningspraktiken och betydelserna förändrades under den långa tid som hällristningarna användes. Boken utgör ett välkommet bidrag till den samtida bronsåldersforskningen då den ger en breddad förståelse för viktiga delar av bronsålderns föreställningsvärld och förändringar i denna.

 

September 2002: (Stockholm Studies in Archaeology 23): 326 sid: rikt illustrerad. ISBN 91-973713-8-6, Mjukpärm:

Price   Order forms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SOLD OUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA, etnicitet, folk och folkvandringar

Av Stig Welinder

 

Genetik blev mot slutet av 1900-talet en modevetenskap. Genmanipulerad mat, genterapi, gendopning av idrottsutövare och kloning av får och människor rapporterades och diskuterades i massmedia. Etik och lagstiftning bjöd på svåra mänskliga och politiska problem. De överväldigande nya kunskaperna om genernas biokemiska struktur och funktion skapade också en helt ny historisk kunskap. genarkeologin bygger på insikten om att mänsklighetens historia finns arkiverad i de nu levande människornas gener. Boken DNA, etnicitet, folk och folkvandringar handlar om hur den naturvetenskapliga genarkeologin på 1900-talet mötte den arkeologiska och antropologiska forskningstraditionen. Det var ett möte mellan olika sätt att se på och förstå människor och samhällen. Boken är en skarpt kritisk diskussion av genarkeologin utifrån ett humanistiskt synsätt.

 

Juni 2003: 212  sid. illustrationer, kartor. ISBN 91-973713-9-4, Mjukpärm:

Price  Order forms

 

 

 

 

Försummat kulturarv. Det närliggande förflutna och fotbollens platser

Av Håkan Karlsson

 

I Försummat kulturarv framhålls att det har spelats "riktig" fotboll i landet sedan början av 1890-talet, och under de cirka 110 år fotbollen har funnits i Sverige så har den efterlämnat sig en rad fysiska kulturarv. trots det stora intresse fotbollen tilldragit, och tilldrar, sig så har dess fysiska kulturarv, bl a i form av platser där sporten utövades tidigt, under lång tid försummats av de antikvariska myndigheterna. Fotbollens försummade kulturarv exemplifieras med de tre göteborgsplatserna Balders Hage, Carlsrofältet och Gårdaplan. Boken diskuterar frågan varför fotbollens kulturarv har försummats på detta sätt och denna fråga kopplas också till det mer övergripande problemområdet rörande relationen mellan arkeologin/kulturarvsförvaltningen och medborgarnas intressen. I boken hävdas vidare att den utveckling i riktning mot ett breddat kulturarvsbegrepp och en breddad arkeologisk/kulturarvsförvaltande verksamhet som för närvarande tycks äga rum, utgör steg i rätt riktning. Detta då verksamheterna inom ramarna för denna breddning tenderar att: betrakta kulturarvet som en samtida kulturprocess, inte bara intressera sig för det avlägset förflutna utan även för det närliggande förflutna, ta medborgarnas intressen (och kanske även idrottens kulturarv) på allvar.

 

Juni 2004: 160 sid. illustrationer, kartor. ISBN 91-973713-6-8, Mjukpärm

Price   Order forms

 

 

 

Mellan Thomsen och Däniken. Oenig diskussion kring alternativ arkeologi

Pia Andersson & Stig Welinder (red)

 

Alternativ arkeologi är den arkeologi som inte bedrivs vid universitets- och högskoleinstitutionerna, de kommunala och statliga museerna, och inom kulturmiljövården och de antikvariska myndigheterna. Denna alternativa arkeologi är mångskiftande, fantasifull, kontroversiell, problematisk och fascinerande. I tolv essayer diskuteras i boken den alternativa arkeologin av företrädare för den etablerade, akademiska arkeologin. Essayerna knyts samman av en vilja att lära känna den alternativa arkeologin, men där slutar enigheten. Boken innehåller diskussion, tolerans, accepterande och fördömande. Centralt i diskussionen står arkeologin och humanvetenskapernas etik.

 

November 2004: 198 sid. illustrationer, kartor. ISBN 91-85411-00-0, Hårdpärm

Price  Order forms

 

 

 

Mångkulturella möten kring en forntida lämning

Av Anita Synnestvedt & Maria Persson

 

I Mångkulturella möten kring en forntida lämning undersöker författarna hur en hällkista i bostadsområdet Bergsjön i Göteborg använts sedan folk började bosätta sig i området under slutet av 1920-talet och hur den idag uppfattas och används av människor i ett mångkulturellt Sverige. Boken presenterar en fallstudie som är ett utmärkt exempel på hur ett samtidsarkeologiskt projekt, genom att på ett mångvetenskapligt sätt kombinera olika källmaterial (såsom historiska texter, intervjuer, materiell kultur), når ny kunskap runt en fornlämning samt hur denna nya kunskap skapas aktivt i ett samspel mellan arkeologer och medborgare i de samtal och diskussioner som uppstår vid den arena som den arkeologiska undersökningen utgör. Boken visar således att det går att omsätta innehållet i fraser såsom t ex att: "som arkeolog/antikvarie skall man arbeta mitt i samhället", "låta medborgarna vara medskapare av sin historia och aktiva brukare av sitt kulturarv", "ta ansvar för samhällets mångfald" i praktiskt och konstruktivt arbete.

 

Mars 2007: 74 sid. färgillustrationer, kartor. ISBN 91-85411-02-7, Mjukpärm

Price  Order forms

 

 

 

En berättelse om hällkistan vid Siriusgatan

Av Anita Synnestvedt

 

En berättelse om hällkistan vid Siriusgatan är en bilaga till Mångkulturella möten kring en forntida lämning och den är riktad till de de skolbarn från Gärdsmosseskolan som under hösten 2006 deltag i projektet kring hällkistan vid Siriusgatan. Vid sidan av att vara en komprimerad version av Mångkulturella möten samlar den även delar av det material som eleverna producerade i samband med projektet. Boken visar således att det i praktiken, och på ett mycket konstruktivt sätt, går att omsätta innehållet i fraser såsom t ex att: "som arkeolog/antikvarie skall man arbeta mitt i samhället", "låta medborgarna vara medskapare av sin historia och aktiva brukare av sitt kulturarv", "ta ansvar för samhällets mångfald". Boken pekar framåt och är ett utmärkt bidrag till de samtida diskussioner som förs inom arkeologin och kulturmiljövården vad gäller kulturarvets roll i ett mångkulturellt Sverige.

 

Maj 2007: 56 sid. illustrationer, kartor, foton m. m.  ISBN 91-85411-04-3, Mjukpärm

Price  Order forms

 

 

 

Dom gör med hjärtat. Kulturarvspedagogikens teori och metod

Av Anita Synnestvedt

 

Kulturarvspedagogik är ett begrepp som används främst av museer, arkiv, forntidsbyar eller andra som anser sig engagerade i en förmedling av kulturarv till barn, ungdomar och vuxna. Den här boken diskuterar begreppet utifrån olika pedagogiska teorier och metoder. den pedagogiska verksamheten som barn och ungdomsföreningen i Tanum bedriver (BUF), samt förskolan vid Vitlycke museum används som diskussionsexempel. Boken vänder sig till alla som har ett intresse av att diskutera, utveckla och låta sig inspireras av frågor om kulturarv och pedagogik.

 

Mars 2008: 110 sid. illustrationer, foton m. m.  ISBN 978-91-85411-05-1, Mjukpärm

Price  Order forms

 

 

 

Ekornavallen. mellan mångtydighet, demokrati och etnografi

Av Håkan Karlsson

 

I boken diskuteras den ständigt förändrade och mångtydiga meningen hos förhistoriska monument, platser och landskap. Hur påverkar de tolkningarna vi gör av dem? Boken lyfter också fram de etiska och demokratiska dimensioner som i samtiden är knutna till det förflutnas mångtydighet. Vem har rätten att tolka och bruka det förflutna och dess monument, platser och landskap? Dessa teman och frågor diskuteras mot bakgrund av ett etnografiskt metodanslag där den arkeologiska/ antikvariska praktiken undersöks. Detta sker inom ramarna för en fallstudie som behandlar Ekornavallen i Västergötland och de monument som återfinns på denna plats.

 

Mars 2008: 160 sid. illustrationer, kartor, foton m. m.  ISBN 978-91-85411-35-3, Hårdpärm

Price  Order forms

 

 

 

Ramneskärsparken. Sentida kulturarv med arkeologisk blick

Av Maria Persson

 

Boken handlar om utgrävningen av Ramneskärsparken, en festplats som var i bruk mellan 1939-1955. Där träffades människor och roade sig för ett halvt sekel sedan, därefter hade platsen legat öde och tyst från musik och skratt. Det skulle återigen

komma att bli liv och rörelse på Ramneskärsparken då både fynd och minnen kom i dagen under utgrävningen. Det här är berättelsen om ett modernt kulturarv – dansbanan, och om hur nutidshistorien kan återberättas med arkeologiska metoder som ledstjärna.

 

Januari 2010: 60 sid. illustrationer, foton m. m.  ISBN 978-91-85411-08-6, Mjukpärm
Price  Order forms

 

 

 

Skatås. Utgrävningen av en minneslucka

Av Maria Persson

 

Skatås är en välkänd och välbesökt plats i Göteborg men det är inte många som känner till att platsen har en mycket speciell historia. År 1945 kom över 500 överlevande från nazistiska koncentrationsläger till Skatås som då iordning­ställts som mottagnings­läger för deras konvalescens. Förläggningen stängde 1946 och blev redan då det rekrea­tions­område det är idag. Att Skatås är en del av världs­histo­rien har utelämnats ur historieskrivningen och händelser­na 1945-46 har fallit i glömska. Man kan säga att Skatås är en välkänd plats med en bortglömd historia. Med detta som utgångspunkt genomfördes 2008 ett samtids­­arkeologiskt projekt på Skatås i syfte att väcka minnet av, och återberätta, platsens historia. Förutom att gräva i marken grävdes det även i arkiven och i människors minnen. Den här boken handlar om utgrävningen av denna minneslucka.

 

Oktober 2011: 158 sid. illustrationer, foton m. m.  ISBN 978-91-85411-21-4, Mjukpärm
Price  Order forms

 

 

 

 

Den hårda kampen. Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg, före första världskriget

Av Lennart K Persson

 

I boken får vi följa den moderna fotbollens uppkomst och utveckling från 1800-talets mitt fram till första världskriget. Framställningen tar sitt avstamp i England och övergår därpå till Sverige och fotbollens successiva etablering på olika platser i landet.

Ett nationellt perspektiv dominerar de tre första kapitlen som avslutas med bildandet av Svenska Fotbollförbundet 1904. De resterande sju kapitlen fokuserar i första hand på förhållanden i Göteborg och den intensiva kampen mellan Örgryte IS och

IFK Göteborg. Denna kamp omfattade inte enbart möten på fotbollsplanen utan även högljudda debatter, värvningar och försök till diskvalifikationer. De nationella tävlingarna om SM, som påbörjades 1896, Corinthian Bowl, om vilken det tävlades

från 1906, och Svenska serien, som startade 1910, ägnas betydande uppmärksamhet i flertalet kapitel. Pressens behandling av fotboll tilldelas stort utrymme. Publiken och dess beteende, vilket vid flera tillfällen kan betecknas som huliganism, studeras ingående.

 

December 2011: 327 sid. illustrationer, foton m. m. ISBN 978-91-85411-22-1, Mjukpärm
Price Order forms

 

 

 

 

En maritim värld - från stenåldern till idag

Av Katarina Streiffert Eikeland & Madelaine Miller (red). 

 

Vill du veta mer om människan och hennes förhållande till havet i ett långtidsperspektiv? Boken är resultatet av ett samarbete mellan humanister, samhällsvetare och naturvetare och består av en rad artiklar samlade under olika teman. Texterna belyser många spännande frågor, som exempelvis: När började man färdas på havet? Hur såg de första båtarna ut? Hur har sjömäns tro och vidskepelse gestaltat sig genom århundradena? Den svenska emigrationen till Amerika, hur gick den till och vad packade man ner i sin koffert? I flera av bokens bidrag påvisas havets betydelse för makt, kommunikation och spridningen av nya idéer genom historiens lopp. Det blir tydligt att havet har gjort det möjligt för människan att skapa kontakter med andra kulturer, närliggande likväl som avlägsna. Även miljöaspekter, lika aktuella idag som ur ett historiskt perspektiv, diskuteras i några av bokens bidrag. Här presenteras exempelvis Sveriges första miljödebatt på 1700-talet, liksom vår egen tids marina problem med övergödning av havet. En maritim värld täcker in många viktiga aspekter på temat hav, vilka skildras med hjälp av exempel framförallt från våra nordiska farvatten. För att visa på havets centrala roll för människans sociala och ekonomiska utveckling - lokalt som globalt - skilodras även historier från helt andra delar av vår blå planet.  

 

December 2013: 378 pp: illus.  ISBN 978-91-85411-24-5, Mjukpärm
Price  Order forms